Community Bank

118 N. Main St
Avon, SD 57315
(605) 286-3213